Dokumenty

REGON >> NIP >> KRS: strona 1strona 2strona 3strona 4strona 5strona 6

 

STATUT STOWARZYSZENIA

UNIA IZERSKA

 

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

 

§ 1

 

Stowarzyszenie nosi nazwę UNIA IZERSKA  w dalszych postanowieniach statutu zwane „Stowarzyszeniem”.

§ 2

 

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną działającą w sferze pożytku publicznego.

 

§ 3

 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych krajów z uwzględnieniem zasady poszanowania ustawodawstwa w nich obowiązującego. Siedziba władz Stowarzyszenia mieści się w Przecznicy.

 

§ 4

 

Stowarzyszenie zrzesza mieszkańców oraz miłośników Gór i Pogórza Izerskiego wspólnie działających na rzecz rozwoju i ochrony tych obszarów.

Stowarzyszenie nie uczestniczy w kampaniach politycznych mających na celu

odwoływanie lub wybieranie do urzędów publicznych konkretnych osób ani nie  prowadzi innej działalności politycznej.

Stowarzyszenie jest niezależną, niezwiązaną z żadną siłą polityczną i grupą interesu Organizacją.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków.

Do prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.

Stowarzyszenie może zatrudniać wolontariuszy.

Członkowie Stowarzyszenia mogą być zatrudniani przez Stowarzyszenie .

 

§ 5

 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

O przystąpieniu do organizacji, o której mowa w ust.1 lub też wystąpienia z niej decyduje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów, co najmniej 2/3 + 1 głos członków zwyczajnych, biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.

 

§ 6

 

Stowarzyszenie dla realizacji swoich celów statutowych może zawierać porozumienia partnerskie.

 

 

Rozdział II

 

Cele i sposoby działania

 

§ 7

 

Celem Stowarzyszenia jest rozwój lokalny Gór i Pogórza Izerskiego realizowanych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

 

§ 8

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Promocję nowoczesnego, ekologicznego i energooszczędnego budownictwa.
 2. Kreowanie, inspirowanie oraz wspieranie aktywności obywatelskiej.
 3. Działanie  na rzecz ochrony lokalnej przyrody, krajobrazu i dziedzictwa historycznego jako wartości szczególnie cennych dla tego obszaru.
 4. Wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego.
 5. Wspieranie inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych i artystycznych, organizowanie imprez kulturalno-rekreacyjnych.
 6. Prowadzenie działalności edukacyjnych na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.
 7. Promowanie i wspieranie turystyki wiejskiej oraz agroturystyki.
 8. Współpracę z instytucjami samorządowymi i państwowymi w zakresie rozwoju lokalnego.
 9. Odkrywanie i promowanie dziedzictwa tego obszaru.
 10. Inicjowanie i wspieranie kontaktów oraz współpracy pomiędzy polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o podobnym zakresie działania.
 11. Podtrzymywanie i przywracanie tradycyjnych rzemiosł, wspieranie oraz promocja lokalnego wzornictwa, artystów i rzemieślników.
 12. Publikowanie wydawnictw o tematyce zgodnej z profilem działania Stowarzyszenia.
 13. Rzecznictwo.
 14. Monitorowanie procesów rozwoju lokalnego i pełnienie funkcji strażniczych.
 15. Opracowywanie materiałów analitycznych w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego.
 16. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów.
 17. Nadawanie odznak organizacyjnych, tytułów honorowych oraz przyznawanie nagród za działania na rzecz rozwoju lokalnego.

 

§ 9

Stowarzyszenie może realizować również zadania publiczne w zakresie:

 

 1. działalności charytatywnej,
 2. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej  oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 3. działalność na rzecz integracji kulturowej mieszkańców regionu,
 4. ochrony i promocji zdrowia,
 5. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 6. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 7. działalność i rozwój gospodarczy , w tym rozwój przedsiębiorczości,
 8. działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 9. działalność wspomagającej rozwój energii odnawialnych i budownictwa ekologicznego,
 10. nauki, edukacji, oświaty, i wychowania,
 11. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 12. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 13. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 14. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 15. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 16. ratownictwa i ochrony ludności,
 17. pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,
 18. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 19. promocji i organizacji wolontariatu,
 20. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w zakresie określonym w pkt 1-19.

 

 

§ 10

Stowarzyszenie może prowadzić działania w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego.

 

 

Rozdział III

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 11

Przystąpienie do Stowarzyszenia pozostawione jest wyłącznie woli osoby zainteresowanej,

akceptującej i zobowiązującej się do przestrzegania statutu Stowarzyszenia.

 

§ 12

Członkami Stowarzyszenia mogą być tylko osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i  akceptują cele i statut Stowarzyszenia.

Warunkiem przyjęcia do Stowarzyszenia jest rekomendacja dwóch członków Stowarzyszenia.

Członkiem Stowarzyszenia zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 13

Przewidziane jest tylko zwykłe członkostwo w Stowarzyszeniu.

 

§ 14

Członkowie mają prawo do:

1) wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2) korzystania z majątku, dorobku i innych form działalności Stowarzyszenia na ogólnie

przyjętych zasadach,

3) udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

4) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

 

§ 15

Członkowie mają obowiązek:

1) udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3) regularnego opłacania składek.

 

§ 16

Utrata członkostwa następuje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie do Zarządu,

2) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

3) działania na szkodę stowarzyszenia,

4) długotrwałego braku uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia,

5) nie płacenia składek członkowskich,

6) śmierci członka.

 

§ 17

Uchwałę o skreśleniu lub wykluczeniu członka podejmuje Zarząd. Zainteresowany może

odwołać się od powyższej uchwały do Walnego Zebrania Członków w terminie 2 miesięcy od

skreślenia go przez Zarząd. Do czasu decyzji Walnego Zebrania Członków członkostwo

osoby skreślonej lub wykluczonej ulega zawieszeniu.

 

 

Rozdział IV

 

Struktura organizacyjna

 

§ 18

 

Władzami Stowarzyszenia są:

Walne zgromadzenie Członków.

Zarząd Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna.

 

§ 19

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

Uchwały władz Stowarzyszenia, jeśli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą ustalić głosowanie tajne.

 

§ 20

W przypadku ustąpienia, wykluczenia, śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany w głosowaniu uzupełniającym ( tajnym lub jawnym) na walnym zgromadzeniu członków.

 

 

Walne Zgromadzenie Członków

 

§ 21

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie Stowarzyszenia,

b) z głosem doradczym – zaproszeni goście.

 

§ 22

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Walne Zgromadzenie zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia co najmniej raz w roku, przy czym termin, miejsce i porządek obrad musi być podany do wiadomości członków, w sposób zapewniający doręczenie, przynajmniej na 14 dni przed zwołaniem Walnego Zgromadzenia Członków.

W razie braku kworum, Walne Zgromadzenie zwołuje się w drugim terminie, pół godziny od wyznaczonego terminu pierwszego zebrania. Decyzje i uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie zwołane w drugim terminie są prawomocne.

Walne Zgromadzenie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje wybrane Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz, członkowie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

Z własnej inicjatywy.

Na umotywowane żądanie co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych.

Na żądanie Komisji Rewizyjnej

 

§ 23

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:

 1. określenie kierunków działania Stowarzyszenia,
 2. uchwalenie statutu i jego zmian,
 3. uchwalenie regulaminów Stowarzyszenia i ich zmian,
 4. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
 5. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia po przedłożeniu sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalanie budżetu,
 7. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń,
 8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 9. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich i od uchwał Zarządu,
 10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 11. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

 

§ 24

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów przy obecności przynajmniej ½ +1 liczby członków.

W przypadku braku wymaganej w ust. 1 liczby członków, uchwały zapadają na zebraniu w drugim terminie odbytym po upływie ½ godziny od terminu zebrania, zwykłą większością głosów członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu.

 

 

ZARZĄD

 

§ 25

Zarząd będący najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami

Członków, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę i działania

odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

 

 

 

§ 26

Zarząd Stowarzyszenia składa się z minimum 2 osób: Prezesa oraz Wiceprezesa.

 

§ 27

1. Do składania oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych

Stowarzyszenia upoważnieni są Prezes i Wiceprezes lub Prezes i członek zarządu lub Wiceprezes i członek zarządu.

2. Do reprezentowania Stowarzyszenia przed sądami i organami administracyjnymi

upoważnienie są Prezes i Wiceprezes lub Prezes i członek zarządu lub Wiceprezes i członek zarządu.

3. Zarząd może ustanowić pełnomocników działających w granicach umocowania do

dokonywania czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych

Stowarzyszenia oraz reprezentowania Stowarzyszenia przed sądami i organami

administracyjnymi w zakresie określonym w pełnomocnictwie. Do ustanawiania

pełnomocników upoważnieni są Prezes i Wiceprezes lub Prezes i członek zarządu lub Wiceprezes i członek zarządu.

4. Oświadczenia woli w zakresie wykonywania obowiązków pracodawcy składa Prezes i Wiceprezes lub Prezes i członek zarządu lub Wiceprezes i członek zarządu, a w przypadku ustanowienia pełnomocników, o których mowa w ust. 3, także pełnomocnik, jeżeli pełnomocnictwo obejmuje takie oświadczenia woli.

 

§ 28

Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków. Jeśli któryś z członków Zarządu

ustąpi w czasie trwania kadencji, Zarząd może dokooptować w jego miejsce nowego członka.

W przypadku wymiany w czasie trwania kadencji połowy lub więcej członków Zarządu

wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków, konieczne jest zwołanie Walnego  Zgromadzenie i  nowe wybory.

 

§ 29

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Mogą w nich brać udział z głosem

doradczym zaproszone osoby spośród oraz spoza Stowarzyszenia.

Decyzje Zarządu zapadają w obecności więcej niż połowy jego członków, zwykłą

większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

 

§ 30

Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie działalnością Stowarzyszenia w oparciu o statut i uchwały Walnego

Zgromadzenia Członków,

2) określanie wysokości składek członkowskich i terminu ich płatności,

3) przyjmowanie lub skreślanie członków, zatrudnianie osób do prowadzenia prac stowarzyszenia,

5) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

6) podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i

międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do

tych organizacji i na imprezy zagraniczne,

 

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 31

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym działalności stowarzyszenia.

 

§ 32

1. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch członków wybieranych przez Walne Zebranie

Członków na okres 2 lat, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona

przewodniczącego.

2. Jeśli ktoś z członków Komisji Rewizyjnej ustąpi w czasie trwania kadencji, Komisja

Rewizyjna może dokooptować w to miejsce nowego członka – nie więcej jednak niż jedną

osobę w czasie trwania kadencji.

 

§ 33

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzanie przynajmniej raz na 5 lat kontroli działalności merytorycznej

i finansowej Stowarzyszenia,

2) składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swej działalności oraz

zgłaszanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi.

 

§ 34

Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:

1) żądania od zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności

Stowarzyszenia,

2) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych i ustnych wyjaśnień.

 

§ 35

Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności dwóch

członków Komisji. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 

 

Rozdział V

 

Majątek Stowarzyszenia

 

§ 36

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

 

 

§ 37

1. Źródłem powstania majątku Stowarzyszenia są:

 • Składki członkowskie,
 • Ofiary, darowizny, zapisy, subwencje i dotacje,
 • Dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 • Wpływy z działalności statutowej,
 • Inne źródła zgodne z prawem

2. Składki członkowskie są wpłacane według zasad określonych przez Zarząd.

3.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VI

 

Rozwiązanie Stowarzyszenia i zmiany Statutu Stowarzyszenia

 

§ 38

Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania.

Rozwiązanie Stowarzyszenia może być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków tylko wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała o likwidacji Stowarzyszenia określa równocześnie sposób likwidacji oraz cel na jaki ma być przekazany majątek Stowarzyszenia.

Uchwała powinna określać sposób likwidacji rozwiązanego Stowarzyszenia.

 

§ 39

Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

Zmiany w Statucie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków tylko wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Rozdział VII

 

Przepisy przejściowe

 

§ 40

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

 

 

 

Przecznica 8 sierpnia 2013

 

Dodaj komentarz